Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.


Anunț important

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 11.02.2020 contul colector al filialei deschis la BCR Călărași, a fost închis! 

Noul cont este deschis la Banca Transilvania (BT) : RO37 BTRL RONC RT0V 2581 560D

CUI: RO7426179


În atenția membrilor 

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art. 3, lit. g) Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC. De asemenea, potrivit art. 1 pct. A1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”. Astfel, membri care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.


20.02.2020 - Despre gestionarea riscurilor asociate IMM-urilor, într-un document elaborat de Accountancy Europe, tradus de CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16998

 


19.02.2020 - Un nou model al Formularului 120, pus în dezbatere publică de ANAF
Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16985

 

***

Articolul Decizii relevante în domeniul fiscal, adoptate de ECOFIN

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16990

 


18.02.2020 - Proiect: Modificarea Declarației 390

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16950

  

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 17 februarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16957

 

***

Articolul IFAC: Regândirea rolului viitorilor contabili – Apelul nostru la acțiune

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16961

 


17.02.2020 - IFAC: Performanța și managementul financiar, factorii-cheie pentru supraviețuirea întreprinderilor mici și mijlocii într-un mediu volatil

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16931

  

***

Articolul IFAC: Profesioniștii contabili – preluarea inițiativei în raport cu etica și încrederea în sistemele fiscale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16936

 

***

Articol ANAF: Un nou ghid privind întocmirea și depunerea raportărilor anuale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16946

 

***

 Buletin legislativ CECCAR – 17 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 17 februarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

  


14.02.2020 - Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: „Contabilitate și raportare financiară” și „Contabilitatea altor tipuri de entități”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16922

 


13.02.2020 - Puncte de vedere IFAC pe subiecte de actualitate, disponibile în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16914

 

***

Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Alba

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Alba din Str. Piața Consiliul Europei nr. 2, Bl. 32E, Ap. 19, Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Alba din Str. Piața Consiliul Europei nr. 2, Bl. 32E, Ap. 19, Mun. Alba Iulia, jud. Alba, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 26.02.2020  ora 14, la sediul filialei CECCAR Alba;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc in data de 27.02.2020  orele 10.00, la sediul filialei Alba;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Alba.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continuă a profesioniștilor contabili.

***

Calendar cursuri PNDPC 2020 <<click aici>>


12.02.2020 - Lupta împotriva corupției implică eforturi din partea contabililor: iată cum 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16900

 

***

Articolul Combaterea corupției prin educația în afaceri

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16909

***

În atenția membrilor

Raportul de activitate pentru anul 2019 este disponibil pe platforma https://raport.ceccar.ro/. Facilitățile financiare se aplică până la data de 28 februarie a anului în curs, iar viza pentru anul 2019 este valabilă până la data de 31 martie 2020.

Declarație pe proprie răspundere - capacitate deplină de exercițiu <<click aici>>

Declarație pe proprie răspundere - nu a suferit nicio condamnare <<click aici>>

Declarație Asigurare profesională <<click aici>> 

Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR << click aici>>

Metodologia de acordare a vizei pentru exercitarea profesiei << click aici>> 


11.02.2020 - Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Se apropie examenul de acces!

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16888

  

***

În atenția stagiarilor

Pe site-ul filialei CECCAR București s-a afișat repartizarea stagiarilor pe grupe.

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php


10.02.2020 - CECCAR se alătură vocilor care susțin necesitatea elaborării unor informații standardizate referitoare la sustenabilitate, prin aderarea la Alianța SASB

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16867

  

***

Buletin legislativ CECCAR - 10 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 februarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 10 februarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16874 

 


07.02.2020 - Articolul Declaraţii de candidatură 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=7526

***

În atenția stagiarilor

Având în vedere solicitările primite, vă rugăm să aduceti la cunoștința stagiarilor ca în situația în care au motive întemeiate, dovedite cu documente justificative (depuse în timp util la centrul de stagiu) pot participa, în mod excepțional, doar la 10 ore de pregătire cu un tutore (lectorul de la sala) din cele 15 ore programate la o disciplina, într-un semestru.

Stagiarii care nu au fost prezenți la sală la minim 10 ore de pregătire/disciplina nu vor putea susține evaluarea semestrială.

Totodata, va informam ca inregistrarea prezentarilor de la centrul de stagiu Bucuresti va fi disponibila pe platforma online pentru toti stagiarii, in baza unui user si a unei parole.

***

Angajare Secretar – Filiala Bihor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, Jud. Bihor, în vederea ocupării unui post de secretar pe perioada determinată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, Jud. Bihor, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 14.02.2020, ora 12.00, la sediul Filialei CECCAR Bihor;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc in data de 19.02.2020  orele 10.00, la sediul filialei Bihor;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Bihor.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

  BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continuă a profesioniștilor contabili.

06.02.2020 - Anunț

Alegeri pentru Consiliul Filialei Călărași și Comisia de Disciplină de pe lângă Consiliul Filialei Călărași

Procedura alegeri CF și CDF <<click aici>>

Grafic alegeri CF si CDF <<click aici>>

Declarație candidatură membru în CF 2020 <<click aici>>

Declarație candidatură membru CDF 2020 <<click aici>> 


05.02.2020 - Codul de procedură fiscală: noi prevederi privind aranjamentele transfrontaliere 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16848

 

***

Articolul OG nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16845

***

Articolul Proiect ANAF: Formularul 394 va include date privind tranzacțiile cu persoanele afiliate

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16841

  

***

Articolul Declaraţii de candidatură 2020

Vă informăm că promovarea din anul de stagiu 2019, în anul de stagiu 2020, se poate face cu un număr de maxim 3 Discipline restante.

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București -  http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php


04.02.2020 - Newsletterul lunii ianuarie, publicat de ETAF. Principalele noutăți fiscale europene din ultimele două luni

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16829

 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 3 februarie 2020 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16823

 

***

Articolul Despre Formatul unic european, într-un document elaborat de Accountancy Europe, tradus de CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16818

  


03.02.2020 - Buletin legislativ CECCAR – 3 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 3 februarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 


31.01.2020 - În atenția stagiarilor

S-au afișat rezultatele de la proba teoretică (scrisă) aferentă reexaminării stagiarilor din perioada 17 – 18 ianuarie 2020. Lista a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 31.01.2020, ora 12:00. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul CECCAR Filiala București sau pe adresa de e-mail: stagiari@ceccarbuc.ro  până luni, 03.02.2020, ora 12:00. Vă atragem atenția că orice contestație primită după acest termen nu va fi luată în considerare.

***

Calendarul de stagiu - semestrul I a fost actualizat

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 


29.01.2020 - Noul model și conținutul „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicate în Monitorul Oficial

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16736

  


 

28.01.2020 - Buletin legislativ CECCAR – 28 ianuarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 28 ianuarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 


27.01.2020 - Articolul Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul fiscal, în dezbatere publică pe site-ul MFP

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16693

***

Articolul Ziua Internațională a Educației

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16682

 

***

În atenția stagiarilor 

Vă reamintim faptul că participarea la cursurile de pregătire practică de la sală este obligatorie în anul 2020.

În cazul imposibilității justificate de a participa la pregătirea de la sală organizată de centrul de stagiu de care aparține, stagiarul va trebui să solicite cu cel puțin 2 săptămâni înainte de începerea activităților de semestru aprobarea de către acesta a participării în altă fililală centru. Acest lucru este necesar pentru a putea comunica astfel centrului de stagiu ales numărul de stagiari care vor participa suplimentar în vederea bunei organizări logistice.

 

Solicitarea de participare la un alt centru de stagiu transmisă în termenul menționat mai sus va fi supusă analizei conducerii filialei și ulterior înaintată centrului de stagiu respectiv în timp util, putând fi justificată în următoarele situații, pe bază de documente doveditoare: - probleme medicale, deplasări în cadrul perioadei de concediu, deplasări cerute la locul de muncă, evenimente familiale (nuntă, botez).

 

Un stagiar poate participa la sală în cadrul altui centru de stagiu la oricare dintre cele 3 întâlniri semestriale.

 

Termenul maxim de solicitare pentru activitățile semestrului I este 31 ianuarie.

Termenul maxim de solicitare pentru activitățile semestrului II este 19 iunie 2020.

Excepție de la aceste termene fac situațiile neprevăzute, sub rezerva justificării ulterioare.  


23.01.2020 - În atenția stagiarilor care vor susține Examenul de aptitudini din zilele de 13 și 15 martie 2020

Vă informăm că pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444 a fost postată Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, programă care se află în curs de avizare de către Ministerul Finanțelor Publice.

Încrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.

La întocmirea dosarului se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, 00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2015, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2015.

 Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Sesiunea examenului de aptitudini din luna martie 2020 se organizează în zilele de 13 şi 15 martie 2020 în centrele de examen care vor fi stabilite pentru această sesiune de examen și va avea următoarea structură:

 - Categoria expert contabil:

 - vineri, 13 martie 2020: proba scrisă (3 ore) din Audit, Evaluare și Doctrină și deontologie profesională

- duminică, 15 martie 2020: proba scrisă (3 ore) din Contabilitate + Pauză (2 ore) + proba scrisă (3 ore) din Fiscalitate, Expertiză contabilă și Drept

 - Categoria contabil autorizat:

- duminică, 15 martie 2020proba scrisă (3 ore) din Contabilitate + Pauză (2 ore) + proba scrisă (3 ore) din Fiscalitate, Drept și Doctrină și deontologie profesională 


 22.01.2020 - Articolul Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil / contabil autorizat

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16653


21.01.2020 - Articolul Pozițiile de contabili și economiști, în topul căutărilor în 2019, potrivit unei analize eJobs

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16636


20.01.2020 - Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 20 ianuarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16623


16.01.2020 -  În atenția membrilor CECCAR -  Clarificări în legătură cu Legea nr. 129 din 11 iulie 2019

Potrivit art. 5. alin (1), lit e) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului experţii contabili şi contabilii autorizaţi având calitatea de entități raportoare,  trebuie să se conformeze tuturor obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia (art. 60, alin. 3)., respectiv până la data de 21 ianuarie 2020, potrivit comunicatului Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  (ONPCSB) afișat la http://www.onpcsb.ro.

În ce privește obligația prevăzută la art. 23 alin (1), privind desemnarea uneia sau mai multor persoane cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, vă reamintim că sunt exceptate de la desemnare și comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum și entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. i), acestea  având doar obligațiile legale de raportare numerar, de identificare a clientelei, de întocmire norme și politici interne, etc. Potrivit precizării aflată pe pagina ONPCSB obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație și nu de expertul contabil sau contabilul autorizat pentru clienții săi.

În situația în care experții contabili sau contabili autorizați ofera servicii de consultanță clienților acestora, în acest sens, se recomandă întelegerea si aplicarea corespunzătoare a art. 5 lit. i) în care sunt prezentate excepțiile de la obligația de desemnare a persoanei în relația cu ONPCSB. Totodată, pentru a se evita orice confuzie în întelegerea prevederilor art. 5 lit g) în care sunt menționati ca entități raportoare și “furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);” se va avea în vedere și art. 2 lit. l din lege care definește  semnificatia acestor categorii de entitati raportoare. 

***

În atenția membrilor GEJ

În conformitate cu Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări”, până la data de 15 februarie 2020, toți membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2020

***

Articolul Proiect normativ: contravențiile pentru nerespectarea termenelor privind dotarea cu aparate de marcat electronice de către operatorii economici, scoase de sub incidența „Legii prevenirii”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16613

 


15.01.2020 - În atenția stagiarilor

Potrivit Sistemului de Cotizații din cadrul CECCAR - Taxele datorate de stagiari pentru anul 2020 sunt următoarele:

- pentru stagiarii de la categoria profesională experți contabili         1.000 lei

- pentru stagiarii de la categoria profesională contabili autorizați       700 lei

 Taxa de stagiu poate fi achitată în două tranșe, astfel:

- până la data de 31 Ianuarie 2020                      50%

- până la data de 31 Iulie 2020                             diferența de 50% 

Taxa poate fi achitată în numerar la casieria Filialei CECCAR Călărași sau prin virament bancar în contul  RO52 RNCB 0098 0441 8094 0001,  deschis la BCR Călărași.  


14.01.2020 - Oportunitate de angajare: expert contabil în cadrul unei companii din Franța

Aflați detalii pe site-ul CECCAR

 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 13 ianuarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16575

  

***

Articolul Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor, disponibil acum în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16585

 

***

În atenția stagiarilor - Reexaminare stagiari

Vă aducem la cunoștință că pentru proba scrisă reexaminarea stagiarilor se va susține vineri în data de 17 ianuarie 2020 începând cu ora 15:00.

În cazul filialelor în care există stagiari care depășesc 6 discipline restante, reexaminarea pentru proba scrisă se va susține vineri 17 ianuarie 2020 și sâmbătă 18 ianuarie 2020 după cum urmează:

- Vineri:  ora 15:00 disciplinele anilor 2 și 3 

- Sâmbătă:  ora 9:30 disciplinele anului 1

Proba orală se va organiza de către filiala centru vineri și/sau sâmbătă.   

***

În atenția stagiarilor - Repartizarea stagiarilor la examen în cadrul sesiunii de reexaminare anuală 17-19 ianuarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 


13.01.2020 - Articolul Proiect de ordonanță privind instituirea obligației intermediarilor de a raporta informații referitoare la anumite aranjamente transfrontaliere

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16532

 

***

Articolul Comunicat - Legea nr. 129/2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16518

 

***

Buletin legislativ CECCAR – 13 ianuarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 13 ianuarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

În atenția stagiarilor - Organizare activități stagiu 2020

Referitor la programarea activităților de stagiu pentru anul 2020, facem precizarea că filialele centru vor avea activități doar într-una dintre cele 2 săptămâni alocate pentru fiecare întâlnire de stagiu. Stagiarii care din motive întemeiate și probate corespunzător nu pot participa la activitățile, la sală, organizate de filiala centru de care aparțin, în urma solicitării și aprobării, să poată participa la cursurile filialei centru cea mai apropiată.

Participarea stagiarilor la cursurile la sală este obligatorie începând cu anul 2020.  

Pregătirea stagiarilor în semestrul I 2020 se va face conform tabelului de mai jos:

 Seria I

Seria II

Întâlnire 1: 14 - 16.02.2020

Întâlnire 1: 21 - 23.02.2020

Întâlnire 2: 20 - 22.03.2020

Întâlnire 2: 27 - 29.03.2020

Întâlnire 3: 08 - 10.05.2020

Întâlnire 3: 15 - 17.05.2020

Constanța, București

București

Prahova

Brașov

Argeș

Dolj

Sibiu

Cluj

Bihor

Timiș

Iași

Galați

Pregătirea stagiarilor a fost structurată astfel deoarece participarea stagiarilor la cursurile la sală este obligatorie începând cu anul 2020. În acest fel, stagiarii participă la cursurile filialei centru de stagiu cea mai apropiată.


10.01.2020 - În atenția membrilor CECCAR

Vă reamintim faptul că la data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care abrogă Legea nr. 656/2002.

Potrivit prevederilor art.60 (3) din lege, entităţile raportoare sunt obligate să se conformeze tuturor obligaţiilor ce le revin, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv 21 ianuarie 2020.

Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 entitățile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, respectiv:

a)     “instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b)     instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c)      administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d)     furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e)     auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f)        notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g)     furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

h)     agenţii imobiliari;

i)        alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

    (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), agenţii şi distribuitorii instituţiilor emitente de monedă electronică şi instituţiilor de plată, inclusiv cei ai instituţiilor din alte state membre care prestează servicii pe teritoriul României ori punctul central de contact, după caz, respectă obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.

    (3) În aplicarea alin. (2), instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată le impun contractual agenţilor şi distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României conformarea la prevederile din prezenta lege şi din reglementările emise în aplicarea acesteia şi stabilesc mecanismele de conformare”. 

Printre cele mai importante obligații instituite de noul act normativ, se numără:
1. Obligatia desemnarii persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019
Conform art. 23 entitatile raportoare au obligația de a desemna una sau mai multe astfel de persoane, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor încredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Sunt exceptate de la desemnare si comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatile raportoare prevazute la art. 5 lit. i).

Persoanele prevăzute la art. 5 lit. i) au obligațiile legale (de raportare numerar, de identificare a clientelei, de intocmire norme și politic interne etc) cu privire la respectivele operațiuni, fără a desemna o persoană.

Persoanele care nu se regasesc în lista exhaustiva de la art. 5 din lege nu au nicio obligație referitor la acest domeniu.

Neîndeplinirea obligației de desemnare atrage o amenda de la 25.000 lei la 150.000 lei pentru persoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice, amenzii de mai sus i se adauga 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul, obligație prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, se realizează exclusiv în format electronic, prin accesarea site-ului instituției - rubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” - subrubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” și parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

Pentru entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 sau nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei, se recomandă retransmiterea informațiilor în temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv în format electronic, prin parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).     

Obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație.

2. Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice

Societățile supuse obligației de înregistrare la Registrul Comertului trebuie să depună o declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declaratia se depune in 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale sau in 15 zile de la aparitia oricarei modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Primul termen pentru depunerea acestei declaratii este 21 iulie 2020, iar sanctiunea pentru nerespectatea obligatiei poate ajunge la 10.000 lei si dizolvarea societatii.
3. Obligația de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

·        Obligatia de raportare a tranzactiilor suspecte (art. 6);

·        Obligația de raportare a unor tranzacții care nu prezintă indicatori de suspiciune (art. 7), respectiv :

-          raportarea tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;

-          raportarea transferurilor externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, realizată exclusiv de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform legii;

-          raportarea transferurilor de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, realizată exclusiv de către entitățile prin intermediul cărora se realizează activitatea de remitere de bani. 

Raportarea tranzacțiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, nu exclude și raportarea acestora ca tranzacții suspecte, dacă există indicatori de suspiciune, conform art. 6 din lege.

Raportarea către Oficiu a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții entităţilor menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clienților înșiși și nu expertului contabil, contabilului autorizat, care îi acordă consultanță contabilă, fiscală, financiară sau de afaceri.

În situația în care, din verificările realizate cu privire la activitățile clienților proprii, rezultă indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entităţile menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligația transmiterii unui raport de tranzacții suspecte.

4. Obligația de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern și a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor

-          Obligații decurgand din procedura raportarii (art. 8-9);

-          Obligația de a aplica masurile de cunoastere a clientelei

-          Obligații decurgand din utilizarea unor terte parti (art. 18);

-          Obligația de a tine evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali (19);

-          Obligația pastrarii documentelor care atesta aplicarea procedurilor de cunoastere a clientelei (art. 21);

-          Obligația identificarii si evaluarii riscurilor (art. 25);

-          Obligația de a comunica Oficiului datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege (art. 26).

Concret, trebuie elaborate și puse efectiv în aplicare, de către toate entitătile raportoare prevăzute la art. 5 lit. e), măsuri:

•          în materie de cunoastere a clientelei;

•          în materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente;

•          în materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;

•          în materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;

•          de instruire si evaluare periodica a angajatilor.

Conform Legii nr. 656/2002 obligația de întocmire a politicilor și normelor în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului revenea organismului de autoreglementare (art 20 alin. 2).  În prezent toate entitățile raportoare de la art. 5 lit. e) au obligația de a întocmi aceste norme personal, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică (art 24 din Legea nr. 129/2019).

Conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, CECCAR va elabora reglementări sectoriale în vederea aplicării legii, iar obligația de întocmire de norme și politici interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor revine fiecărei entități raportoare menționată la art. 5 lit. e) din lege, acestea fiind întocmite în funcție de natura și volumul activității desfășurate de fiecare.

***

Articolul Noi prevederi pentru contractele part-time și accizele la carburanți

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16501

 

***

Articolul Procedura de stabilire a sumelor din impozitul anual datorat destinate susținerii entităților nonprofit și unităților de cult, în consultare publică

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16513

 


09.01.2020 - Oana Nicorescu, povești din practică: rețeta unei afaceri de succes 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16486 

***

Articolul ANAF: Proiect de ordin pentru un nou model al formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16495

 

***

Articolul Oportunități de angajare 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?page_id=14651

  


08.01.2020  - CECCAR a publicat lucrarea „Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16470

 

***

Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – ianuarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16483 


07.01.2020 - Noile standarde Internaționale de Educație, disponibile acum în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16445

 

***

Articolul Două noi documente ale IFAC privind viitorul profesiei contabile, traduse de CECCAR în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16464

***

În atenția stagiarilor 

În perioada 17-19 ianuarie 2020 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I, an II, an III semestrul 1 și 2.

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php


06.01.2020 - CECCAR vă prezintă noutățile fiscale la început de an

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor profesionale pe care experții contabili și contabilii autorizați le oferă clienților, prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică privind un subiect de mare actualitate: tratamentul corect al TVA privind operațiunile intracomunitare de livrări de bunuri.

Potrivit reglementărilor în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, intră în vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA și Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Având în vedere prevederile legislative amintite, cursul intitulat Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020 va aborda aspecte referitoare la:

·         Tratamentul TVA intracomunitar privind:

        Noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare;

        Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;

        Stocuri transmise la dispoziția unui client;

        Livrări succesive de bunuri;

        Transferuri și non-transferuri;

·         Locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. Reguli generale și reguli particulare. Prestări de servicii pe cale electronică;

·         Alte noutăți în materie de TVA.

De asemenea, aflându-ne la începutul unui nou an fiscal, cu prilejul acestui curs vor fi abordate și alte noutăți legislative în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili.

Cursurile sunt interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

      La filiala CECCAR CĂLĂRAȘI, cursul va avea loc în data de 20 ianuarie 2020, ora 14,00.

***

Șef Birou evidență tablou – Filiala Iași

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Iași din Str. Alexandru Vodă Ipsilanti nr. 49, Municipiul Iași, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Iași, Str. Alexandru Vodă Ipsilanti nr. 49, Municipiul Iași, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 8.01.2020 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00;
 • susținerea interviului și testarea pentru verificarea cunoștințelor profesionale are loc la data de 9.01.2020, între orele 10.00-14.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Iasi.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.

03.01.2020 - Buletin legislativ CECCAR – 3 ianuarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 3 ianuarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 


Articolul CECCAR – Bilanț și perspective, la final de an 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16393

 


Crăciun fericit! 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16337

  

***

Articolul Proiecte de acte normative 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16361 

***

Articolul Ce surprize ne pregăteşte anul 2020 în domeniul TVA? 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16352

*** 

Articolul - Plata defalcată a TVA, abrogată prin Ordonanță de urgență  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16342

 


Program de sărbători

În atenția membrilor și stagiarilor - filiala CECCAR Călărași

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, vă informăm că în perioada 24 decembrie 2019 - 02 ianuarie 2020, inclusiv, filiala CECCAR Călărași va fi închisă. În această perioadă nu se vor audita nici rapoartele de expertiză contabilă judiciară.


Sărbători fericite! La mulți ani!

 


23.12.2019 -  Rezultatele finale la Examenul de acces la stagiu, sesiunea extraordinară din 7 - 8 decembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16331 


20.12.2019 - Rezultate contestatii Examen acces decembrie 2019 

http://ceccar.ro/ro/?page_id=67 

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Rezultate-contestatii-pt-site.pdf 


18.12.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 16 decembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16249

 

***

Articolul „Un copil, un brăduț. O prietenie pe viață”: CECCAR, alături de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în campania de responsabilizare a celor mici față de natură 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16288

   

***

Buletin legislativ CECCAR - 18 decembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 18 decembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


17.12.2019 - „Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili”, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16233

  

***

Articolul - Rezultatele la sesiunea extraordinară a Examenului de acces la stagiu din 7-8 decembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16262


16.12.2019 - În atenția stagiarilor

CALENDAR orientativ acțiuni stagiu 2020 <<click aici>>

***

Articolul Ce își dorește un expert contabil de la… Moș Crăciun 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16222

 


13.12.2019 Conferința „TVA în era digitală”: oportunitățile și provocările pe care noile tehnologii le aduc în domeniul TVA, analizate de specialiști în fiscalitate, oficiali ai UE și reprezentanți ai mediului de business

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16196

 


12.12.2019 Buletin legislativ CECCAR – 12 decembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 12 decembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


11.12.2019 România, reprezentată în Grupul de experți în domeniul TVA de la nivelul Comisiei Europene. Propunerile țării noastre în ședința de la finalul lunii noiembrie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16182

 

***

Structura programului de desfășurare a examenelor din sesiunea de reevaluare din perioada 13 - 14 decembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 


10.12.2019 În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

Reexaminarea la proba scrisă (teoretică) a stagiarilor, programată inițial în calendar pentru perioada 13 – 15 decembrie 2019, se va organiza după următorul orar:

- Stagiari an II, vineri, 13 decembrie 2019, ora 16:00 Restanțe din disciplinele anului II – semestrul II

     - Stagiari an I, sâmbătă, 14 decembrie 2019, ora 09:30 Restanțe din disciplinele anului I – semestrul II 

      - Stagiari an III, sâmbătă, 14 decembrie 2019, ora 09.30 Restanțe din disciplinele anului III – semestrul  II 


06.12.2019 - În atenția candidaților înscriși la examenul de acces stagiu - sesiunea 07 – 08 decembrie 2019

Examenul din data de 07.12.2019 se va desfășura începând cu ora 11:00, conform listelor de mai jos  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://ceccarbucuresti.ro/acces.php 

***

În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

Dorim să vă informăm că reexaminarea la proba scrisă (teoretică) a stagiarilor, programată in calendar pentru perioada 13 – 15 decembrie 2019, se va desfășura astfel:

-         Stagiari an II, vineri, 13 decembrie 2019, ora 16:00 Restanțe din disciplinele anului II – semestrul II

-         Stagiari an I, sâmbătă, 14 decembrie 2019, ora 09:00 Restanțe din disciplinele anului I – semestrul II

-         Stagiari an III, sâmbătă, 14 decembrie 2019, ora 12:15 Restanțe din disciplinele anului III – semestrul  II

Reexaminarea la proba orală (practică) se organizează de fiecare centru de stagiu în funcție de numărul de stagiari în orice zi/zile din perioada 13 – 15 decembrie 2019. 

***

Articolul CECCAR a lansat ghidul „Investitor în România”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16165

 


05.12.2019 În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

În perioada 13-14 decembrie 2019 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I, an II, an III semestrul 2 și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 an anterior.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere, până la data de 09 decembrie 2019. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata.

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 


04.12.2019 - În atenția stagiarilor anul I, anul II și anul III

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele probelor scrise, obținute în sesiunea de reexaminare 22-24 noiembrie, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala București în data de 04.12.2019, ora 15:00.   

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php  

***

Pomul de Crăciun – 18 decembrie 2019, ora 15:00, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călărași

 


03.12.2019 - Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=16157

  


02.12.2019 - Conferință ETAF privind „Dinamica viitoare a politicii fiscale UE” - 5 decembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16134

 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 2 decembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16145

 


29.11.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 29 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul „Succesul businessului și rolul profesionistului contabil”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16121

 


28.11.2019 - Intrastat 2020: pragurile valorice vor fi menținute la nivelul celor stabilite pentru 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16110

 


26.11.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 25 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16087

 

***

Articolul Publicația „Expertiză contabilă”, disponibilă acum și în format electronic 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16093

 

***

În atenția candidaților înscriși la examenul de acces la stagiu - sesiunea 07 și 08 decembrie 2019

Probele de examinare şi durata examenului de acces:

·         În data de 07 decembrie 2019, începând cu ora 11.00:

o   Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore

o   Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore

o   Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore

o   Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

- 60 de minute/Contabilitate

- 60 de minute/Fiscalitate

- 60 de minute/Drept

 

 • În data de 08 decembrie 2019, începând cu ora 11.00:

o   Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore

o   Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

- 45 de minute/Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor

- 45 de minute/Audit/Test Audit

- 45 de minute/Expertiză contabilă

                                                  - 45 de minute/Doctrina şi deontologia profesiei contabile


25.11.2019 - Anunț angajare - Auditor de calitate – CECCAR Filiala București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, în vederea ocupării postului de auditor de calitate pentru CECCAR Filiala București, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

·         are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

·         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         are capacitate deplină de exerciţiu;

·         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

·         îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

·         nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·         studii superioare economice;

·         are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã;

·         capacitate de analiză şi sinteză;

·         abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·         rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

·         cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·         comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, după cum urmează:

·         dosarele de înscriere se vor depune în perioada 25.11.2019 până la data 6.12.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la  sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București;

·         proba scrisă și interviul au loc în data de 9.12.2019, cu începere de la ora 11.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

·         cerere de înscriere la concurs;

·         CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

·         copia actului de identitate.

BIBLIOGRAFIE

·         Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

·         Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

·         Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

·         Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;

·         Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;

·         Codul etic national al profesioniștilor contabili.


22.11.2019 - Repartizarea stagiarilor pe sala de examinare

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 

***

Buletin legislativ CECCAR – 22 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 22 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR

 


21.11.2019 - Conferința „TVA în era digitală” – 6 decembrie 2019, Bruxelles

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16062

 

***

„Investitor în România”, o nouă publicație în sprijinul antreprenoriatului, apărută la Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat publicația „Investitor în România”, un ghid ce promovează țara noastră drept o posibilă destinaţie pentru investiţiile străine, precum și serviciile cu care un expert contabil poate veni în întâmpinarea nevoilor unui investitor.

Lucrarea prezintă, totodată, indicatorii macroeconomici, legislația fiscală și contabilă și paşii pentru deschiderea unei afaceri sau legislaţia muncii.

Publicația „Investitor în România” poate fi accesată gratuit, pe site-ul CECCAR.


20.11.2019 - Examenul de aptitudini: rezultate finale, sesiunea noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16046

 

***

Articolul Ședința anuală a Consiliului IFAC, 13-14 noiembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16055 

 


19.11.2019 - Săptămâna antreprenoriatului – CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16022

 

***

În atenția stagiarilor 

În perioada 22 - 24 noiembrie 2019 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 an anterior. 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php


18.11.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 18 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16013

  


15.11.2019 -  Buletin legislativ CECCAR – 15 noiembrie 2019 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 15 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

  


14.11.2019 - Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 12 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=15936

 

***

Articolul Delegație a CECCAR, la ședința anuală a Consiliului IFAC, la Vancouver

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15942

 

***

Articolul Examenul de aptitudini: rezultatele în urma contestațiilor la proba scrisă din 9 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15973 

***

În atenția experților contabili judiciari

În data de 15.11.2019, în intervalul orar 10,30 : 13,00 auditorul de calitate al filialei nu va efectua auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară. 

Pentru relații, vă rugăm, să vă adresați la telefon 0722.317.110.


13.11.2019 - Rezultate examen aptitudini noiembrie 2019 (proba scrisă)

http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Rezultate-Ex-apt-proba-09.11.2019-pt-site.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – 14 noiembrie 2019, ora 10.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

La proba orală vor participa numai candidaţii care au obţinut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate şi legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.


12.11.2019 - În atenția candidaților înscriși la examenul de acces la stagiu - sesiunea 07 - 08 Decembrie 2019

CECCAR - Filiala București organizează în perioada 25 – 29 Noiembrie 2019, cursuri gratuite de pregătire a candidaților înscriși în vederea promovării examenului de acces la stagiu.  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://ceccarbucuresti.ro/acces.php 

***

Informații evaluare stagiari an II și III - proba scrisă

Proba scrisă pentru anul II va dura 3,5 ore și va fi compusă din:

Audit, revizuire, alte servicii de revizuire și servicii conexe 1h

TIC 1h

Etica profesioniștilor contabili 0,5 h

Fiscalitate avansată 1h 

Proba scrisă pentru anul III va dura 3,5 ore și va fi compusă din:

Expertiza contabilă   1h

Managementul performanței 1h

Etica profesioniștilor contabili 0,5 h

Fiscalitate avansată 1h 

Pentru disciplina de Fiscalitate avansata se vor avea în vedere următoarele materiale: cartea, filmările și suporturile de pe platformă pentru următoarele capitole - Procedura fiscala și contencios administrativ, Nerezidenți, Jurisprudența CJUE și Accize.

Nu se va regăsi în evaluare partea de Prețuri de transfer, pentru care nu există decât o filmare pe platformă. Acesta va fi doar audiată de către stagiari, fără a face obeiectul evaluării.  


11.11.2019 - Articolul Topul Național al Firmelor Private din România, ediția a XXVII-a – „30 de ani de libertate antreprenorială”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15905


08.11.2019 - În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

Examenul din data de 09.11.2019 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos: 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/aptitudini.php 

 

***

La mulți ani celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică! 

 

 

 

***

Buletin legislativ CECCAR – 8 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 8 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR

 


05.11.2019 - În atenția stagiarilor 

 

Vă informăm că evaluarea la proba scrisă (teoretică) a stagiarilor an I, II și III programată în perioada 22 – 24 noiembrie 2019 se va desfășura astfel:

Vineri 22 noiembrie 2019 – ora 16.00 - evaluare la proba scrisă (teoretică) stagiari an I

Sâmbătă 23 noiembrie 2019 – ora 09.30 - evaluare la proba scrisă (teoretică) stagiari an III

Duminică 24 noiembrie 2019 – ora 09.30 - evaluare la proba scrisă (teoretică) stagiari an II

Evaluarea la proba orală (practică) se organizează în perioada 22 – 24 noiembrie 2019 de către fiecare centru de stagiu în funcție de numărul de stagiari.

***

Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15891 


 04.11.2019 - Informare

Cei interesați pot achiziționa cartea „Expertiză contabilă” în format electronic de pe https://librarie.ceccar.ro/ .


31.10.2019 Conținutul dosarului de înscriere la examenul de acces la stagiu - sesiunea 07 - 08 decembrie 2019: 

 • Cerere de înscriere și CV <<descarcă aici>>   /  Cerere de înscriere pentru contabilii autorizați care îndeplinesc condițiile de studii superioare <<descarcă aici>>
 • Certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exercițiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (ștampilată de neurolog SAU psihiatru);
 • Copie legalizată de pe diploma de studii recunoscută de Ministerul Educației Naționale:

- Pentru accesul la categoria expert contabil:

copie legalizată după actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;

- Pentru accesul la categoria contabil autorizat:

copie legalizată după actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educatiei și Cercetării

 • Certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Copie B.I. / C.I.
 • Copie certificat de naștere
 • Copie după chitanță sau OP-ul cu care s-a achitat taxa de examinare
  • Taxa   = 175 EURO pentru experți contabili (c/val în lei, la cursul BNR din ziua plății)

            = 125 EURO pentru contabili autorizați (c/val în lei, la cursul BNR din ziua plății)

 Candidații care s-au prezentat la sesiunea examenului de acces la stagiu din 05 - 06 octombrie 2019, dar nu au promovat, vor actualiza dosarul cu următoarele documente:

Categoria expert contabil:

 •   Cerere de înscriere;
 •   Copie după chitanță sau OP-ul cu care s-a achitat taxa, în cuantum de 500 lei
 •   2 fotografii tip buletin;
 •   Copie B.I. / C.I.

Categoria contabil autorizat:

 •   Cerere de înscriere;
 •   Copie după chitanță sau OP-ul cu care s-a achitat taxa, în cuantum de 350 lei
 •   2 fotografii tip buletin;
 •   Copie B.I. / C.I.

 Actele trebuie prezentate în ordinea menţionată, în dosar cu şină de carton şi se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveţi domiciliul, zilnic de luni până vineri, până pe data de 22 noiembrie 2019.

***

În atenția stagiarilor 

În perioada 22 - 24 noiembrie 2019 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 2 an anterior.

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 

***

Articolul Newsletterul lunii octombrie, publicat de ETAF. Principalele noutăți fiscale europene din ultimele trei luni

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15865

 


30.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 28 octombrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15827

 

*** 

Articolul CECCAR, la întâlnirea Tax Policy Group de la Bruxelles

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15842

 

***

Proba scrisă din data de 09 noiembrie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidatii la categoria expert contabil va avea urmatoarea structură:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

- Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

- Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

Proba scrisă din data de 09 noiembrie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidatii la categoria contabil autorizat va avea urmatoarea structura:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională.

Examenul pentru proba orală (Proba orală se promoveaza cu minim nota 7,00) pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi. 


29.10.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 29 octombrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul Seria „Pregătit pentru viitor”, lansată de IFAC pentru a trata modificarea rolurilor contabililor angajați, disponibilă acum în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15796

 

***

Informare: Cercetare România şi Ungaria – aspecte etice ale activităţilor din domeniul contabilităţii  

 

O echipă de profesionişti contabili din România şi Ungaria, cadre didactice universitare, derulează un proiect de cercetare privind unele aspecte etice ale activităţilor din domeniul contabilităţii. Peresoanele interesate să participe la această cercetare o pot face prin completarea unui chestionar care este disponibil aici.

Timpul necesar completării chestionarului este de aproximativ 15 minute.

CECCAR își declină orice responsabilitate în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin completarea chestionarului menționat mai sus. Dacă decideți să transmiteți chestionarul completat conform link-ului indicat către inițiatorii proiectului, vă recomandăm să analizați politicile lor privind confidențialitatea. CECCAR nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de către inițiatorii proiectului cu această ocazie, precum și cu privire la o posibilă prelucrare ulterioară a datelor.


28.10.2019 - Sesiune extraordinară a Examenului de acces la stagiu – 7-8 decembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15766

 

***

Rezultate finale în urma contestațiilor la examenul de acces la stagiu - sesiunea 05 și 06 octombrie 2019    

           http://ceccar.ro/ro/?page_id=67

          http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-contestatii-Ex-acces-oct-2019-Expert-contabil.pdf

          http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-contestatii-Ex-acces-oct-2019-Contabil-autorizat.pdf

          http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-contestatii-Ex-acces-oct-2019-EC-master.pdf

          http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/Rezultate-contestatii-Ex-acces-oct-2019-CA-studii-superioare.pdf


23.10.2019 - „Fiscalitate avansată” – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15741

  


22.10.2019 - sesiune extraordinară a Examenului de acces

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru sesiunea extraordinară a Examenului de acces din zilele 07- 08 decembrie 2019, este 22 noiembrie 2019.


21.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 21 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15725

 


17.10.2019 - Rezultatele Examenului de acces: grad de promovare de peste 50%

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu!

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa contestatii@ceccaro.ro.

În urma promovării examenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiu de trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională (teoretică și practică) care să le ofere premisele obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și de contabil autorizat.

Susținerea educației de calitate este una dintre prioritățile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizării de către candidați a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat și a participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Aceste instrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărul celor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-se comparativ cu anul trecut.

Și pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019.  De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentru categoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.

Mai multe informații despre accesul la profesie puteți citi pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul 16 octombrie 2019 – „Ziua Eticii Globale”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15671

   

***

Articolul Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15718

 15.10.2019 - Un nou raport al IFAC arată că profesia contabilă reprezintă un factor-cheie în adoptarea de standarde internaționale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15656


14.10.2019 - În atenția stagiarilor  

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din semestrul II 2019 (întâlnirea III), se vor desfășura după următorul program:  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php  

*** 

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 14 octombrie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15645 

   


09.10.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 9 octombrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 9 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


07.10.2019 - Revenim la anunțul din 18.07.2019 - ref. la EXAMENUL DE APTITUDINI sesiunea extraordinară ce se va organiza în zilele de 09 și 16 noiembrie 2019.  Pentru detalii <<click aici>>. 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 7 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCARhttp://ceccar.ro/ro/?p=15629

  


02.10.2019 - Șef Birou administrativ – Filiala Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

·         Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

·         Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         Capacitate deplină de exerciţiu;

·         Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

·         Îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

·         Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·         Studii superioare finalizate;

·         Capacitate de analiză şi sinteză;

·         Abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·         Rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

·         Cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·         Comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, după cum urmează:

·         Dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.10.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Olt;

·         Proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 24.10.2019, începând cu ora 11.00;

·         Comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Olt.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

·         Cerere de înscriere la concurs;

·         CV-ul semnat pe fiecare pagină;

·         Copia actului de identitate;

·         Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

·         Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

·         Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie

·          Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

·         Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

·         Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, fluxurile financiare si evidenta contabila in cadrul CECCAR, cu modificarile ulterioare;

·         Normele nr. 5924/2008 privind organizarea si inventarierea CECCAR, cu mnodificarile ulterioare;

·         Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

·         Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

·         Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;

·         Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;

·         Legea nr. 82/1991  a contabilitãții, actualizată;

·         Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

·         Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

·         Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

·         Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;

·         Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;

·         Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.


01.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 30 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15609

 


26.09.2019 - ANAF: O nouă facilitate a Spațiului Privat Virtual – eliberarea cazierului fiscal

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -